Affärsjuridik. Med dig i fokus.

Det finns inga genvägar till bästa möjliga utfall. På sjutton34 kavlar vi upp skjortärmarna och är delaktiga och tillgängliga i alla lägen. Vi är lyhörda och tar reda på allt om din unika situation. Behöver vi gå en extra mil, går vi två. För det är först då vi kan leverera effektiva och kreativa lösningar – med dig i fokus.

Våra tjänster

Vi är experter på juridik för små och medelstora företag

Med vår samlade kunskap är vi en vass aktör på marknaden när det gäller affärsjuridik. Vår långa och breda erfarenhet ger oss möjlighet att snabbt sätta oss in i olika sammanhang och ge råd för bästa tänkbara utfall för våra klienter. Tveka inte att höra av dig till oss, vi tar gärna ett förutsättningslöst samtal för att se om vi kan tillföra något till din verksamhet.

Advokater med koll på fastigheter

Det är få saker som är så spännande som fastigheter. För oss är det alltid en sporre att arbeta med klienter i fastighetsbranschen där spännvidden är stor. Vår erfarenhet sträcker sig från löpande förhandlingar med hyresgäster till komplexa fastighetstransaktioner och exploateringsprojekt.

Juridisk hjälp har aldrig varit mer personlig

Att man är personlig kan låta som en klyscha. Men vi är säkra på att när vi gör allt för att sätta oss in i våra klienters affär och unika situation så ger det en djupare förståelse för uppdraget. På så sätt kan vi ge effektiva och relevanta råd anpassade efter dina behov. Om det stämmer avgör du – ge oss chansen att visa vad vi menar med att vara personliga.

Arbetsrätt

Arbetsrätten reglera förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och aktualiserar ofta komplicerade frågor som måste hanteras på ett korrekt sätt. Med bred och mångårig erfarenhet av arbetsrätt kan vi erbjuda våra klienter rådgivning och stöd vid ingående och avslutande av anställningar, organisationsförändringar, konkurrensklausuler, avtalstolkningar, verksamhetsöverlåtelser, förhandlingar och tvister.

'

Ekonomiskt besvärligt?

Obeståndsrättsliga situationer är aldrig roliga, detta oavsett om det är ditt eget företag som har det ekonomiskt besvärligt eller om det gäller någon du vill ha betalt av. På sjutton34 åtar vi oss uppdrag som konkursförvaltare och likvidatorer, vi lämnar även råd till företag som söker en lösning på sina ekonomiska problem.

l

Kommersiella avtal

Kommersiella avtal är en grundsten i de flesta verksamheter och vardag för oss på sjutton34. Vi utformar, granskar och förhandlar de avtal du behöver, allt för att du ska kunna fokusera på det du kan bäst – din verksamhet.

t

Misstänkt för brott?

Vi har omfattande erfarenhet av såväl brottmål som konkursförvaltning och ekonomiska frågor och kan försvara dig vid misstanke om ekonomisk brottslighet – eller ekobrott som det ofta förkortas – det vill säga misstänkt brottslighet inom ramen för näringsverksamhet. Vi åtar oss också uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde i andra typer av mål. Vi står vid din sida från delgivning av misstanke och förundersökning till domstolsförhandling och dom.

Markåtkomst

Att få möjlighet att bygga bostäder, anläggningar eller på annat sätt använda mark är inte alltid en fråga om att bara äga marken. Detaljplaner och frågor om bygglov sätter alltid gränser för vad som kan göras. Till detta kommer frågor såsom att det kan krävas strandskyddsdispens, förhållningssätt till närliggande skyddade områden. Vidare kan frågor som gäller hur vatten- och avlopp ska lösas aktualiseras vilket kan påverka ett projekts genomförande. Vi har omfattande erfarenhet av dessa frågor och kan på ett heltäckande sätt hjälpa till vid alla upptänkliga frågor som kan uppstå då något ska genomföras som berör markåtkomst.

Offentlig upphandling

Möjligheterna att upprätta både förfrågningsunderlag och anbud som tillgodoser lagstiftarens och upphandlande myndigheters krav är i många avseenden en utmaning. Vi biträder därvid i stor utsträckning anbudsgivande bolag i upphandlingsrättsliga och praktiska frågor såsom granskning av anbud, rådgivning kring förfrågningsunderlag och kontakter med upphandlande myndigheter. Vi har dessutom god erfarenhet av att företräda leverantörer inför domstol i mål om skadestånd och överprövning av upphandling.

w

Tvistlösning

Vi har stor erfarenhet av att biträda klienter både vid allmän domstol och i skiljeförfaranden. Till oss vänder man sig när man mottagit krav från en motpart eller då ens kund inte fullgör sin prestation såsom exempelvis att inte betala för utförda tjänster eller beställda varor. Våra processjurister har erfarenhet från de flesta rättsområden och har kunskap inom ett stort antal olika branscher. För det fall åtgärder måste vidtas med stor skyndsamhet eller i förebyggande syfte är vi rustade för att hjälpa till utan fördröjning.

Miljörätt

Människans miljöpåverkan är idag tydlig och att hantera detta på ett bra sätt kommer att vara den största frågan som människan har att hantera framöver. Juridiken inom miljörätten blir därmed ett centralt hjälpmedel för att påverka samhället och är idag både komplext och omfattande vilket ställer stora krav på kompetens och erfarenhet när rådgivning ska ges inom detta rättsområde. Vår har mycket stora erfarenhet av miljörättslig rådgivning spänner över miljörättens samtliga delområden. Frågor som gäller miljöfarlig verksamhet, såsom basindustrier, täkter och infrastruktur, har vi omfattande erfarenhet kring.

Vad gäller vattenverksamheter så har vi mycket stor erfarenhet av detta delområde och anlitas löpande för komplexa frågeställningar avseende frågor såsom vattenuttag, vattenregleringar, vattenkraftverk m.m. Även frågor som gäller förorenad mark, dispenser och miljöskadestånd ingår i de ärenden som vi har kompetens att hantera.

Advokatbolaget sjutton34

Vi är en fullservicebyrå som hjälper små och medelstora företag med affärsjuridik och är särskilt skickliga på fastigheter, hyra, obestånd, process, transaktioner och avtal. Vi uppdaterar oss ständigt på senaste rön – redo för morgondagens utmaningar. Med vår långa erfarenhet och breda kunskap har vi koll på vilka trådar man drar i för bästa resultat för dig i din situation. Som aktiva i det lokala näringslivet förstår vi också värdet av stort engagemang och att göra det lilla extra. Med sunt förnuft och fötterna på jorden är vi ”bolagsjurist” åt flertalet klienter och står till tjänst som juridiskt bollplank – i stort som smått. För oss är det enkelt, vi kan det här. Frågan är: vad kan vi göra för dig? Kontakta oss gärna, vi är bara ett samtal bort. Välkommen!

Vi på sjutton34

Ester Andersson Zandvoort
Mer om Ester

Ester är verksam inom allmän affärsjuridik och som konkursförvaltare. Hon åtar sig även uppdrag som försvarare i mål avseende ekonomisk brottslighet. Innan Advokatbolaget sjutton34 startade var Ester delägare på Glimstedt, en av landets större affärsjuridiska byråer och hon har även adjungerat som domare i hovrätt.


K A R R I Ä R
2020-
Advokat, Advokatbolaget sjutton34

2012-2019
Delägare, Glimstedt

feb-juni 2019
Adjungerad ledamot, Hovrätten för Västra Sverige

2010
Biträdande jurist, Glimstedt

2007-2009
Biträdande jurist, Frenander

2007
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling

2006-2007
Biträdande jurist, Linklaters

2005-2006
Tingsnotarie, Örebro tingsrätt

2003-2004
Tingsnotarie, Länsrätten Örebro


U T B I L D N I N G
2005
(LL.M.) internationell straffrätt
Universitetet Utrecht, Nederländerna

2003
Jur kand
Uppsala universitet


S P R Å K
Engelska
Svenska


M E D L E M S K A P
Sveriges advokatsamfund, 2009

Mer om Felix

Felix är verksam inom allmän affärsjuridik, tvistlösning, bolagsrätt, obeståndsrätt och brottmål. Innan övergången till Advokatbolaget sjutton34 har Felix varit verksam som advokat på Hamilton Advokatbyrå i Karlstad samt på Advokatfirman Lindahl i såväl Stockholm som Göteborg. Under sin tid på Advokatfirman Lindahl arbetade Felix främst med företagsöverlåtelser, nyemissioner och andra kapitalanskaffningar, incitamentsprogram samt andra bolags- och börsrättsliga frågor. Felix har även varit hovrättsfiskal på Hovrätten för Västra Sverige.


K A R R I Ä R
2021-
Advokat, Advokatbolaget sjutton34

2019-2021
Advokat, Hamilton Advokatbyrå Karlstad

2017-2018
Hovrättsfiskal, Hovrätten för Västra Sverige

2011-2015 samt 2016-2017
Advokat och biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl i Stockholm och Göteborg

2015-2016
Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt

2010
Praktik, Grandall Legal Group, Shanghai


U T B I L D N I N G 
2010
Jur kand
Göteborgs universitet

2009-2010
Université Toulouse 1 Capitole


S P R Å K
Engelska
Svenska


M E D L E  M S K A P
Sveriges advokatsamfund, 2014

Mer om Maria

Maria är verksam inom allmän affärsjuridik med särskild inriktning på företagsöverlåtelser och tvister. Maria är även verksam inom obeståndsrätt och åtar sig uppdrag som konkursförvaltare. Innan övergången till Sjutton34 har Maria arbetat tio år på Advokatfirman Lindahl, en av landets största affärsjuridiska byråer, och dessförinnan gjort tingstjänstgöring på Eskilstuna tingsrätt samt arbetat ett år på Advokatfirman Andréasson & Co.

 

Viktor Falkenström
Mer om Viktor

Viktor är verksam inom fastighetsrätt, miljörätt och brottmål. Inom fastighetsrätten så biträder han klienter i frågor som gäller markåtkomst såsom servitut och ledningsrätt, exploatering av mark och frågor som gäller plan- och bygglagen såsom bygglov och detaljplaner. Han åtar sig även uppdrag som gäller fel i fastighet. Inom miljörätten så biträder han klienter i ett vitt spektrum av frågor såsom exempelvis miljöfarliga verksamheter, vattenverksamheter, förorenad mark, strandskydd och ärenden som gäller ersättning vid bildande av naturreservat. Utöver detta så är han även verksam i frågor som gäller lagen om allmänna vattentjänster. Viktor åtar sig även uppdrag avseende brottmål såsom offentlig försvarare och målsägandebiträde. Innan övergången till Advokatbolaget sjutton34 var Viktor delägare på Hamilton Advokatbyrå i Karlstad.


K A R R I Ä R
2021-
Advokat, Advokatbolaget sjutton34 Karlstad

2016-2021
Delägare, Hamilton Advokatbyrå Karlstad

2011-2017
Advokat, Hamilton Advokatbyrå Karlstad

2006-2011
Biträdande jurist och advokat, Foyen Advokatfirma

2005-2006
Beredningsjurist Åklagarkammaren i Uppsala


U T B I L D N I N G 
2005
Jur kand
Uppsala universitet


S P R Å K 
Engelska
Svenska


M E D L E M S K A P
Sveriges advokatsamfund, 2011

Bengt Isman
ADVOKAT, senior counsel

070-683 67 30

bengt.isman@sjutton34.se

Mer om Bengt
Bengt är verksam inom allmän affärsjuridik med arbetsrätt som sitt specialområde. Han företräder huvudsakligen mindre och medelstora företag men har även uppdrag från kommuner. Han har varit ombud i Arbetsdomstolen i ett flertal mål företrädande företag och arbetsgivarorganisationer.


K A R R I Ä R
2022-
Advokat, Advokatbolaget sjutton34

2016-2021
Advokat/senior consultant, Advokatfirman Glimstedt

1998-2015
Advokat/delägare, Advokatfirman Glimstedt

1988 -1998
Advokat, Advokatfirman Bengt Isman

1983-1988
Universitetslektor, Karlstad Universitet

1978-1983
Arbetsrättsjurist, Svensk Handel

1976-1977
Kammarrättsfiskal, Kammarrätten Göteborg

1973-1975
Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt


U T B I L D N I N G 
1973
Jur kand Uppsala Universitet


S P R Å K 
Engelska
Svenska

Mer om Alice

Alice är verksam inom allmän affärsjuridik och arbetar i huvudsak med obeståndsrätt. Innan Alice började arbeta på Advokatbolaget sjutton34 var hon verksam på Advokatfirman Lindahl där hon ingick i kompetensgruppen för insolvens och rekonstruktion.


K A R R I Ä R
2021-
Associate, Advokatbolaget sjutton34

2019-2021
Advokatfirman Lindahl Örebro


U T B I L D N I N G 
2019
Magisterexamen i rättsvetenskap


S P R Å K 
Engelska
Svenska

Linus Karlsson
Mer om Linus

Linus är huvudsakligen verksam inom allmän affärsjuridik. Han har parallellt med sina studier arbetat som amanuens och lärare i processrätt vid Karlstads universitet samt varit sommarnotarie och arbetat som föredragande vid Förvaltningsrätten i Karlstad. Tidigare har Linus arbetat som konsult inom försäkrings- och säkerhetsfrågor


K A R R I Ä R
2022-
Advokatbolaget sjutton34


U T B I L D N I N G
2022
Jur kand
Karlstads Universitet


S P R Å K
Engelska
Svenska

Karin Kierkegaard
Mer om Karin

Karin är verksam inom allmän affärsjuridik och arbetar ofta och gärna med tvister av olika slag – såväl utanför som i domstol och skiljeförfaranden. Hon arbetar även med kommersiella avtalsfrågor. Innan övergången till Advokatbolaget sjutton34 var Karin delägare på Hamilton Advokatbyrå i Karlstad.


K A R R I Ä R
2021-
Advokat, Advokatbolaget sjutton34

2008-2021
Delägare, Hamilton Advokatbyrå Karlstad

2005-2008
Biträdande jurist, Hamilton Advokatbyrå Karlstad

2003-2005
Tingsnotarie, Karlstads tingsrätt


U T B I L D N I N G
2003
Jur kand
Uppsala universitet

2001
EU-rätt, Universitaire Installing Antwerpen


S P R Å K
Engelska
Svenska


M E D L E M S K A P
Sveriges advokatsamfund, 2008

Oscar Lado
Mer om Oscar

Oscar är huvudsakligen verksam inom allmän affärsjuridik.


K A R R I Ä R
2021-
Advokatbolaget sjutton34


U T B I L D N I N G
2022
Juristprogrammet
Örebro universitet


S P R Å K
Engelska
Svenska

Mer om David

David är huvudsakligen verksam inom allmän affärsjuridik och biträder därvid bolag bland annat rörande kommersiella avtalsfrågor och i tvister. David arbetar även med företagsöverlåtelser och obeståndsrätt. Innan Advokatbolaget sjutton34 startade var David verksam vid Glimstedt, en av landets större affärsjuridiska advokatbyråer, och dessförinnan arbetade han på Götmars, en juristbyrå med inriktning mot ekonomisk familjerätt.


K A R R I Ä R
2020-
Advokat, Advokatbolaget sjutton34

2019
Advokat, Glimstedt

2016-2018
Biträdande jurist, Glimstedt

2014-2016
Jurist, kontorschef, Götmars Juridik

2010-2014
Jurist, Götmars Juridik


U T B I L D N I N G 
2010
Jur kand
Stockholms universitet

2009
Affärsjuridisk magisterexamen
Linköpings universitet


S P R Å K 
Engelska
Svenska


M E D L E M S K A P
Sveriges advokatsamfund, 2019

David Lindberg
Mer om David

David är verksam inom allmän affärsjuridik, bolagsrätt, offentlig upphandling och obeståndsrätt där han ger råd till klienter i obeståndsrättsliga frågor och även åtar sig uppdrag som konkursförvaltare och rekonstruktör. Innan övergången till Advokatbolaget sjutton34 var David delägare på Hamilton Advokatbyrå i Karlstad. Han har också arbetat som advokat på advokatfirman Allians och som stabsjurist på Kammarkollegiets försäkringsavdelning i Karlstad.


K A R R I Ä R
2021-
Advokat, Advokatbolaget sjutton34

2016-2021
Delägare, Hamilton Advokatbyrå Karlstad

2013-2016
Advokat, Hamilton Advokatbyrå Karlstad

2012
Biträdande jurist, Advokatfirman Allians

2011-2012
Stabsjurist, Kammarkollegiet, försäkringsavdelningen

2008-2011
Biträdande jurist, Hamilton Advokatbyrå Karlstad

2005-2006
Tingsnotarie, Länsrätten i Värmlands län / Förvaltningsrätten i Karlstad


U T B I L D N I N G
2005
Jur kand
Uppsala universitet


S P R Å K
Engelska
Svenska


M E D L E M S K A P
Sveriges advokatsamfund, 2011 och återinträde 2012 efter arbete på Kammarkollegiet.

Johanna Olsson
Mer om Johanna

Johanna är verksam inom allmän affärsjuridik. Hon biträder bland annat klienter i fastighetsbranschen i samband med transaktioner och exploatering av fastigheter och arbetar även med tvistelösning. Innan Advokatbolaget sjutton34 startade drev Johanna egen advokatverksamhet, hon har även varit delägare på Bird & Bird, en av landets större affärsjuridiska advokatbyråer. Innan dess var hon bolags- och chefsjurist på fastighetsbolag och teknikkonsultbolag.


K A R R I Ä R
2020-
Advokat, Advokatbolaget sjutton34

2015-2019
Advokatfirman Berggren Olsson AB/LEO Advokater

2015
Delägare Bird & Bird

2013-2015
Chefsjurist Grontmij AB

2007 – 2013
Biträdande jurist Bird & Bird

2002 – 2007
Chefsjurist Vasallen AB

2001-2002
Jurist CIS Credit International Services AB


U T B I L D N I N G
2001
Jur kand
Stockholms Universitet


S P R Å K
Engelska
Svenska


M E D L E M S K A P
Sveriges advokatsamfund, 2015

Lars-Erik Saltin
Mer om Lars-Erik

Lars-Erik har sedan 1981 varit verksam i regionen huvudsakligen inom affärsjuridik och insolvensrätt. Klientbasen har alltid funnits bland små och medelstora företag.

Under tiden 1988-2008 var han en av de mest anlitade konkursförvaltarna i mellansverige, mest beroende på hans förmåga att rekonstruera såväl industri- som tjänsteföretag.

Lars-Erik har också framgångsrikt försvarat företagare som åtalats för ekonomisk brottslighet.

Lars-Erik Saltin tar även emot klienter i sina lokaler på Bankliden 5 i Karlskoga med postadress Box 164, 691 24 Karlskoga.


K A R R I Ä R
2020-
Advokat, Advokatbolaget sjutton34

1981-2020
delägare Advokaterna Widell & Fresk, Advokaterna Naucler & Saltin, Advokatfirman Glimstedt och Advokat Saltin & Partner

1978-1980
Tingstjänstgöring, Norrköping


U T B I L D N I N G 
1977
Jur kand


S P R Å K
Engelska
Svenska


M E D L E M S K A P
Sveriges advokatsamfund, 1983

Sara Sjöstrand
Katja Sörman

EKONOMIANSVARIG/ KONKURSADMINISTRATÖR

070-321 43 63
katja.sorman@sjutton34.se

Wilma Tunsved
Beatrice Gustafsson
Mer om Beatrice

Beatrice är sekreterare, konkurshandläggare och ansvarig för den dagliga driften på kontoret i Karlstad. Hon handlägger också lönegarantiärenden och servar byråns jurister och advokater i klientärenden.


S P R Å K
Engelska
Svenska

Här finns vi

sjutton34 | Örebro

Stortorget 8
Örebro

växel 019-769 05 80

Örebro

Växel
019-769 05 80

Besöksadress
Stortorget 8, Örebro

Postadress
Stortorget 8, 702 11 Örebro

E-post
orebro@sjutton34.se


Org. nr: 559224-5111

sjutton34 | Karlstad

Karlstad Business Center
Magasin 2, Inre hamn
Tynäsgatan 10, Karlstad

växel 054-21 25 35

Karlstad

Växel
054-21 25 35

Besöksadress
Bergendorffsgatan 5A, Karlstad

Postadress
Box 606, 651 13 Karlstad

E-post
karlstad@sjutton34.se


Org. nr: 556628-8691

sjutton34 | Västerås

FirstOffice
Slottsgatan 27
Västerås

växel 019-769 05 80

Västerås

Växel
019-769 05 80

Besöksadress
FirstOffice, Slottsgatan 27, Västerås

Postadress
Stortorget 8, 702 11 Örebro

E-post
orebro@sjutton34.se


Org. nr: 559224-5111