ADVOKATBOLAGET SJUTTON34:s INTEGRITETSPOLICY

Advokatbolaget sjutton34 är mån om den personliga integriteten och strävar efter att skydda de personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår verksamhet. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person; till exempel namn, telefonnummer och e-postadress.

Inhämtande av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med att vi får förfrågningar om uppdrag samt när vi erhåller, utför och handlägger dessa uppdrag. Motsvarande gäller även i förhållande till våra leverantörer och andra samarbetspartners. Det finns ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss, förutom när så följer av lag, men om du inte gör det kan det medföra att vi exempelvis inte kan åta oss uppdrag för dig eller att vi inte kan behandla din ansökan om arbete hos oss.

I vissa fall har vi en skyldighet att bekräfta den information som lämnats till oss och i dessa fall kan vi komma att inhämta information från privata eller offentliga register samt andra externa källor. Vidare samlar vi in och behandlar personuppgifter vid registrering för eventuella seminarier samt i samband med andra affärsmässiga kontakter.

Exempel på personuppgifter som kan komma att samlas in

– kontaktuppgifter: exempelvis adress, telefonnummer och mailadress,

– identifieringsuppgifter: exempelvis namn och personnummer,

– försäkringsuppgifter,

– kopia av identitetshandling,

– uppgift om vad uppdraget avser och syftar till

– uppgift om varifrån de tillgångar som kommer att användas i uppdraget kommer

– uppgift om klienten eller närstående eller känd medarbetare till denne är person i politiskt utsatt ställning samt namn och yrke/position för sådan politiskt utsatt person

– uppgift om fakturering, betalningshistorik och betalningspåminnelser till/med klient.

– IP-adress, cookies och övrig trafikdata, samt bilder.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifterna som inhämtats behandlas av Advokatbolaget sjutton34 för att kunna utföra och administrera uppdrag och fullgöra skyldigheter samt tillvarata rättigheter enligt avtal, för redovisnings- och faktureringsändamål samt för att genomföra nödvändiga jävs- och bakgrundskontroller. Vidare behandlas personuppgifterna för att upprätthålla kontakter med våra klienter, leverantörer och samarbetspartners, för statistikändamål samt för riskanalyser, och i marknadsföringssyften.

Vi behandlar sålunda personuppgifter för att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser. I och med att vi därtill har ett berättigat intresse att utveckla samt marknadsföra vår verksamhet behandlar vi även personuppgifter med stöd av intresseavvägning.

Advokatbolaget sjutton34 lämnar inte ut dina personuppgifter till utomstående förutom när så är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut alternativt beslut av domstol. Personuppgifter kan även lämnas ut efter särskild överenskommelse med dig, eller om det vid fullgörande av uppdrag skulle vara nödvändigt för att tillvarata klients intressen, eller då vi anlitar leverantörer som tillhandahåller oss med IT och andra administrativa tjänster. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att utföra ett uppdrag.

Särskilt om personuppgifter i konkurshandläggning

Ett konkursbo är en juridisk person som företräds av en eller flera av tingsrätten förordnande konkursförvaltare.

Vid handläggning av konkursärenden förekommer två olika personuppgiftsansvariga, dels det aktuella konkursboet, dels Advokatbolaget sjutton34.

Advokatbolaget sjutton34, är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som behandlas i syfte att utföra konkursförvaltarens uppdrag. I konkursförvaltarens uppdrag ingår, bland annat, att upprätta konkursbouppteckning, förvaltarberättelse och att i förekommande fall besluta om lönegaranti för anställda i ett konkursbolag. Behandlingen av personuppgifter är i dessa fall nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, eller som ett led i konkursförvaltarens myndighetsutövning. Behandlingen av personuppgifter sker då i enlighet med denna policy.

Konkursboet är personuppgiftsansvarigt för personuppgifter som konkursförvaltaren behandlar inom ramen för konkursboets verksamhet, innefattande dess avveckling och eventuellt fortsatta drift. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med denna policy.

Lagring av personuppgifter

Advokatbolaget sjutton34 sparar personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att fullgöra ändamålen samt i enlighet med de skyldigheter vi har enligt lag och Advokatsamfundets bestämmelser. Detta innebär att uppgifter rörande klienter normalt sparas i tio (10) år från dagen då uppdraget slutfördes eller den längre tid som påkallas av klientrelationens eller uppdragets natur.

Kontaktuppgifter till leverantörer eller andra samarbetspartners sparas under den tid det är nödvändigt för att upprätthålla en affärsmässig relation med dig eller det företag eller den organisation som du representerar.

Såvitt avser personuppgifter som insamlats vid rekryteringsförfaranden så sparas dessa vanligen tills dess rekryteringsförfarandet är avslutat och under ett (1) års tid därefter. I de fall du lämnat ditt samtycke till att vi får spara dina uppgifter för tillsättning av framtida tjänster kan vi lagra uppgifterna längre än ovan angiven tid.

Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Dina rättigheter

Du har, med vissa undantag vilka följer av lag, begära information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och på vilket vis vi använder dem. För det fall någon uppgift om dig skulle vara felaktig kan du begär att vi rättar den. I enlighet med vad som följer av, vid var tid gällande lagstiftning, kan du även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, invända mot att dina personuppgifter behandlas samt begära att vi raderar dina personuppgifter

Under vissa förutsättningar kan du även begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Advokatbolaget sjutton34 kommanditbolag, 969792-1907.

Vid frågor, eventuella klagomål eller om du i annat fall vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på mail@sjutton34.se eller under adress Advokatbolaget sjuton34 KB, Stortorget 8, 702 11 Örebro.

Om du är missnöjd med vår behandling har du även möjlighet att ta kontakt med Datainspektionen

Version 2020:01